پول درآوردن! صاحبان سایت! کسب درآمد از این سایت اینجا.

Tag: <دهانه bbox_x = "419" bbox_y = "6902" bbox_w = "509" bbox_h = "30" fsize = "11" fweight = "3" قرمز = "0" سبز = "0" آبی = "0" آلفا = " 255 "> مدیر رام را

آندروید

مدیر رام

<دهانه bbox_x = "417" bbox_y = "6440" bbox_w = "472" bbox_h = "25" fsize = "17" fweight = "3" قرمز = "0" سبز = "0" آبی = "0" آلفا = " 255 "> مدیر ROM است که باید نرم افزار برای آندروید هر گونه کاربر ریشه را. <دهانه bbox_x = "404" bbox_y = "6440" bbox_w = "524" bbox_h = "50" fsize = "17" fweight = "3" قرمز = "0" سبز = "0" آبی = "0" آلفا = " 255 "> و با این برنامه آندروید بر روی دستگاه شما شما می توانید زیر : * Flash your