કમાણી કરવા! સાઇટ માલિકો! આ સાઇટ પરથી નાણાં બનાવો અહીં.

Tag: <સ્પાન bbox_x = "258" bbox_y = "1228" bbox_w = "635" bbox_h = "30" fsize = "11" fweight = "3" લાલ = "0" લીલા = "0" વાદળી = "0" આલ્ફા = " 255 "> રોમ મેનેજર

એન્ડ્રોઇડ

રોમ વ્યવસ્થાપક

<સ્પાન bbox_x = "258" bbox_y = "305" bbox_w = "472" bbox_h = "25" fsize = "17" fweight = "3" લાલ = "0" લીલા = "0" વાદળી = "0" આલ્ફા = " 255 "> ROM વ્યવસ્થાપક એક Android માટે એપીપી હોવી જ જોઈએ છે કોઈપણ રુટ વપરાશકર્તા . <સ્પાન bbox_x = "258" bbox_y = "305" bbox_w = "663" bbox_h = "50" fsize = "17" fweight = "3" લાલ = "0" લીલા = "0" વાદળી = "0" આલ્ફા = " 255 "> અને તમે આ બાદ : * Flash your