រកលុយ! ម្ចាស់តំបន់បណ្តាញ! ធ្វើឱ្យប្រាក់ពីតំបន់បណ្តាញនេះ នៅទីនេះ.

ស្លាក: កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ការ​រ៉ូម

ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android

កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​រ៉ូម

កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​រ៉ូម​គឺ​ជា​ការ​ត្រូវ​តែ​មាន​កម្មវិធី​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android អ្នក​ប្រើ root ណា . ហើយ​ជាមួយ​នេះ​កម្មវិធី​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android នៅ​លើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន​តាម​ការ : * Flash your