പണമുണ്ടാക്കുക! സൈറ്റ് ഉടമകൾ! ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നും പണം ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ.

LEGO Juniors Create & Cruise-Android

LEGO Juniors Create & Cruise-Android LEGO Juniors Create & Cruise-Android

In LEGO Juniors Create & Cruise-Android, children age 4-7 can use their imagination to create their very own LEGO vehicles and minifigures.

Cruising for coins will unlock virtual LEGO sets that can be built with a few easy touchesand which will become part of the game’s colorful 3D scenery for your child’s next drive-through.

Create & Cruise provides plenty of inspiration for real-life LEGO builds and imaginative play scenarios you can talk to your child aboutlike why the pretty princess is driving a police car that has legs instead of wheels.

:
*No in-app purchases
*NEW levels with engaging scenery
*NEW models – which means fun new build and play experiences. Now your child can play with helicopters and big trucks!
*Minifigure selector and lots of creative vehicles to mix and match – the more you play, the more you unlock!
*Bright, fun and friendly animations and soundtrack
*Intuitive icons and navigation for easy gameplay – no reading or writing skills required
*Virtual building with LEGO bricks
*No third-party advertising
*No links to websites

About LEGO Juniors:
LEGO Juniors is designed to give children age 4-7 a great first experience with the LEGO brick through iconic, fun and Easy to Build models. LEGO Juniors sets contain quick start elements and numbered pre packed bags that can be built without help from Mum or Dad – which makes any small builder extra proud.

For app support contact LEGO Consumer Service.
For contact details refer to HTTP://service.lego.com/contactus

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2013 The LEGO Group.

വലുപ്പം:48എം.ബി.

[themify_button style=xlarge green embossedlink=”HTTP://techandapps.com/download/apk/com.lego.bricksmore-16.apk” ]ഡൗൺലോഡ്[/themify_button]